ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 на "ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

                  Просперитетът, конкурентоспособността и завоюваните пазарни позиции от "ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ" ЕООД са постижения, постигнати благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни.

Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура:

·          Ние разчитаме на удовлетвореността на клиента, която да запази и разшири позициите ни на пазара посредством гъвкаво и бързо реагиране на нови възможности;

·          Ние познаваме добре конкурентните фирми и продуктите, които те предлагат и се стремим да бъдем различни на базата на по-богата гама на предлаганите продукти и услуги и по-високо качество;

·          Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, основани на критичност и партньорство;

·          Ние сме определили контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на качеството, както и следим промените в тях;

·          Ние сме предприели действия за овладяване на рисковете и възможностите за фирмата, като сме определили собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;

·          Ние ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, като сме определили ясно техните роли, правомощия и отговорности, осигурили сме добрата им информираност, правото им на квалификация, както и работата в екип;

·          Фирмата ни разполага с оборудване, поддържано на много добро експлоатационно равнище;

·          Ние извършваме периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, правим оценка за отражението им върху извършваната от нас дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

ЛОГИКАТА НА ТРАЙНИЯ УСПЕХ ИЗИСКВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА

ОЩЕ ПО-ДОБРЕ – ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО

С разработената и внедрена Система за управление, съгласно ISO 9001:2015, като практическа реализация на фирмената политика, ние поставяме като задължение с първостепенно значение на ръководството, Комитета по управление и целия персонал на фирмата, следните цели:

1.      Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система за управление, структурирана в Наръчник по качеството и документирани Процедури по качеството, осигуряващи всички дейности на фирмата;

2.      Осигуряване на достъпност, разбиране и прилагане на фирмената Политика, както и предоставянето й на заинтересованите страни, при поискване;

3.      Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги и труда на нашите специалисти, чрез прилагане на мислене основано на риска, принципа за съпричастност към резултатите от дейността на фирмата;

4.      Подобряване на рентабилността на извършваните дейности, чрез планиране и внедряване на организационни подобрения, увеличаващи ефективността на работата на служителите;

5.      Поставяне на водещо място на принципа за превантивност, на базата на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки служител, при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи неговата дейност;

6.      Задоволяване в по-висока степен на потребностите и очакванията на клиентите и други заинтересовани страни, чрез мрежа от обратни връзки, при която полезната информация достига до ръководните кадри и специалистите;

7.      Спазване на правила за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно националните и международните стандарти;

8.      Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти и услуги;

9.      Гарантиране на непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата, чрез изпълнение на горните цели;

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители и служители от всички звена на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на "ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Текущите конкретни и измерими цели по качеството се определят при провеждането на прегледа от ръководството.

14.03.2016г.                                                                                                                                                                        

  ИВАН ВЪЛЕВ

                                                                                                                                                                                     Управител

                                                                                                                                                          "ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ" ЕООД