ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ НА ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД

 (валидни от 01.04.2004г, изменени от 01.10.2010г, допълнени от 01.10.2015г, изменени и допълнени от 01.08.2023 г.) 

Определения на термини:

1.  Продавач – Европапир България ЕООД;

2.  Стока - хартия и/или картони от номенклатурата на продавача;

3.  Купувач - лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или е подписало писмен договор с продавача за покупка на стока. При постигане на съгласие за отложено плащане купувачът удостоверява представителната власт на лицата, които го представляват, с
удостоверение за актуално състояние или друг документ, доказващ безспорно това;

4.  Оферта - предложение на продавача, отправено до клиент;

5.  Поръчка - искане от клиент за доставка на стоки.

6.  Приемане на оферта - писмено волеизявление (чрез факс, е-mail или др.
начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача;

7.  Приемане на поръчка - волеизявление на продавача (чрез факс, е-mail с електронен подпис или др. начин), с което той потвърждава, че ще достави
исканата стока и при исканите условия;

8.  Предаване на стоката - предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява спредавателно-приемателен протокол / складова разписка  и/или фактура.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  За оферти, поръчки и доставки се прилагат тези условия за продажби и доставки.

2.  Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, изискват писмена форма.

3.  (доп. 01.10.2015 г.) Всички изменения и/или допълнения в настоящите общи условия се съобщават на Купувачите чрез публикуване на интернет страницата на Продавача (http://www.europapier.bg).

4.   (доп. 01.10.2015 г.) В случай че в 30 дневен срок от съобщаване на измененията и/или допълненията Купувачът не заяви писмено, че не е съгласен с тях, се счита, че те са  станали обвързващи за него.

5.  Оспорване или приспособяване на договора поради грешка е изключено.

6. Офертите на продавача и в частност – тези, публикувани на електронната му страница, подлежат на промяна и ще бъдат считани за покана за отправяне на поръчка. Никаква поръчка или промяна на поръчка няма да се счита приета от продавача, освен и докато не бъде приета от продавача в писмена форма, по факс, e-mail или по друг начин. Мълчанието няма да се счита за съгласие. Непотвърдени поръчки ще бъдат считани за неприети. Ако потвърждението на продавача се различава от поръчката, договорът ще се счита сключен при условията на потвърждението, освен ако купувачът възрази писмено в срок до 3 дни.

7. Офертите на продавача са предназначени изключително за предприятия, установени в България, които правят поръчки в рамките на техния бизнес. Поръчки, отправени от предприятия извън България се приемат само по изключение, чрез подписване на отделен писмен договор.

II. СТОКА

1.  При липса на други договорености хартията не се обрязва допълнително (не се престъргва).

2.  По отношение на техническите свойства и областите на приложение са валидни съответните разпоредби и данни на производителя. Спомагателно са валидни освен това „Общите условия за продажба за графични хартии и графични картони за
полиграфично приложение", препоръчани от Съюза на германските заводи за хартия, убликувани във федералния държавен вестник на 19.05.1983 г. и 26.01.1984 г., както и „Условията (търговските обичаи) за търговията с хартия на Виенската борса" в
съответната им действаща редакция.

3.  За допълнително обрязана хартия масата се пресмята, като се включва и получаващият се при допълнителното обрязване отпадък.

4. Ограничаването на масата се извършва въз основа на потвърдената маса на топ хартия (от 1000 листа)По смисъла на съществуващите търговски обичаи посочените в потвърждението на поръчката маси на топовете хартия винаги се разбират като претеглени заедно с опаковката. Претеглената форматирана хартия се начислява по нето маса (бруто-масата минус масата на дървения амбалаж и металните бандажи), а хартията на ролки се начислява бруто за нето.

III. ЦЕНИ

1.  Начисляват се валидните на датата на доставката цени.

2.  Към цените, които са посочени от продавача в ценоразписите и офертите, както и към тези, които са договорени между продавача и купувача, се добавя ДДС в съответно определения от закона размер.

3.  Цените, посочени в ценоразписите на стоките от номенклатурата на продавача се коригират в зависимост от условията на доставка и сроковете за експедиране.

IV.  ДОСТАВКА

1.  Доставките се извършват съобразно уговорените условия за доставка по Инкотермс 2000.

2.  Доставките са своевременни, ако те бъдат направени в рамките на период от 14 дни преди определената дата за доставка и 4 седмици след нея.

3.  При неспазване на срока за доставка купувачът трябва да определи писмено разумен допълнителен срок. Исковите претенции за обезщетение поради закъснели доставки се ограничават до нето-стойност по фактура на закъснялата доставка.

4. Форсмажорни обстоятелства, като стачка, непредвидими затруднения в производството или спедицията и т.н., или други препятствия, които не се дължат на продавача, освобождават последния от задължението за доставяне в срок за времето на действие на смущаващото обстоятелство и неговите последици. Ако се закъснее след договорения срок за доставка с повече от 2 месеца, купувачът и продавачът могат да се откажат от неизпълнената част от договора.

5. Продавачът, при невъзможност за експедиране, която не се дължи на него, може да съхранява на склад при себе си продадената стока на риск и за сметка на купувача. Ако стоката не бъде приета от купувача по дължащи се на самия него причини, въпреки че е доставена съобразно договореностите, то тази стока се оставя на склад и се застрахова за негова сметка. За стока на купувача, която е складирана при продавача извън рамките на договорен срок, разходите за складиране и застраховка се фактурират отделно.

6.  Продавачът има право да извършва и фактурира частични доставки.

V. ПЛАЩАНЕ

1.   За плащането на продажната цена са меродавни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката и/или подписания договор.

2.   Плащания се считат за извършени само в обем, в който продавачът може да разполага с фактурираната сума в кредитна институция в страната. Плащането с чекове или менителници се счита за извършено след осребряване на съответната ценна книга.

3.   Ако купувачът закъснее с плащането на свое изискуемо задължение с повече от 1 седмица или ако менителницата или чека не бъдат покрити в датата на падежа, то всички претенции на продавача от търговските обвързаности с купувача стават незабавно изискуеми.

4.   За закъсняло плащане трябва да се заплатят лихви за забава в размер на законната лихва годишно според стойността на фактурата, респективно - инкасо-разноските, като се запазва правото за други искови претенции.

5.  Ако купувачът не се издължи с плащането за една доставка за нея или за друга покупка, то продавачът не е длъжен да направи следваща доставка. При договори за частични или постепенни доставки продавачът също има право да изисква авансови плащания за предстоящи доставки.

Продавачът разполага с правата според точки 3. и 5. също и тогава, когато възникнат основателни съмнения в платежоспособността на купувача.

6. Продавачът има право да се откаже от договора с незабавно действие, ако е налице основателно съмнение в платежоспособността на купувача, в частност, ако купувачът  не изпълнява задължения – също по отношение на трети лица – или ако бъде открито производство по несъстоятелност на купувача. С оглед на проверка на платежоспособността, продавачът има право да предоставя корпоративни данни на свои клиенти на агенции за кредитен рейтинг и на съответния кредитен застраховател. Такива данни ще се третират като строго конфиденциални.

7. Всякакви търговски отстъпки и рабати се предоставят под условие, че ще плащанията ще бъдат извършвани в рамките на предоставените срокове.

8. Ако купувачът е в забава за плащане или има разумно основание за съмнение в неговата платежоспособност, купувачът ще върне приетите стоки по искане на продавача; такова искане няма да се счита за разваляне на договора.

9. Правото на купувача да уравни задълженията си чрез прихващане е допустимо само за изискуемо насрещно вземане, което е в правна зависимост със задължението на продавача, което е съдебно установено или признато от продавача.

10. Ако договорената валута не е евро и курсът на договорената валута се различава с повече от 3% от курса на еврото на датата на сключване на договора, продавачът и купувачът имат правото да се откажат от тази част на договора, за която още не са извършени доставки.

11. Ако продавачът претърпи загуби от курса вследствие закъсняло плащане, купувачът трябва да обезщети тази загуба.

12. При промяна, в посока увеличение, на фиксирания курс на еврото към българския лев (1 евро за 1,95583 лева), между датата на фактурата и датата на плащането по тази фактура, купувачът трябва да обезщети продавача с разликата между
фиксирания курс и централния курс на БНБ в деня на плащането.

VА. (доп. 01.10.2015 г., изм. и доп. 01.08.2023 ) ФАКТУРИ

1.   Продавачът може да издава и предава на Купувача и електронни фактури за извършваните от него доставки. Електронните фактури представляват електронни документи, които се издават чрез платформата на www.efaktura.bg или в електронен формат (pdf. или друг вид електронен файл). 

2. Изпращането на електронни фактури се счита за точно изпълнение на задължението на Продавача да издава и предава на Купувача фактури за извършените от него доставки. Електронната фактура ще се счита за получена от Купувача в деня на изпращането й от страна на Продавача  чрез платформата www.efaktura.bg или чрез изпращането ѝ до посочен от страна на Купувача електронен адрес за кореспонденция.

3. В случай, че Купувачът не направи възражения по данните в електронната фактура в срок до 2 (два) работни дни, считано от получаването й, тя се счита за приета и одобрена от него.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ И ГАРАНЦИИ ПРИ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

1. Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане от купувача.

2.  Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от продавача върху купувача при предаване на стоката, съобразно условията за доставка.

3. В случай, че продавачът и купувачът постигнат съгласие за отложено плащане, купувачът е длъжен да издаде на заповедта на продавача запис на заповед,
без протест (без разноски), с падеж крайния срок за плащане, съобразно договореното и за сума, равна на задължението. При отложено плащане с два или повече падежа се издават съответния на падежите брой записи на заповед. Записите на заповед се издават от купувача при постигането на съгласие за отложено плащане. В случай на неплащане на падежа, продавачът, въз основа на съответния запис на заповед, може да се снабди с изпълнителен лист по съответния ред и да насочи изпълнение към имуществото на неизправния купувач.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

1.  Гарантирането на специални качества има правна сила само при писмено потвърждение от продавача.

2. Рекламации са допустими само за доставка на стоки, които са били продадени като първо качество и водят до съществено влошаване на потребителската стойност на произведените от тях изделия. За отрязани по специален формат стоки се изключва право на рекламация.

3.  Транспортни повреди и разлики в количествата купувачът трябва да съобщи незабавно при приемането на стоката на спедитора и писмено на продавача, като в противен случай рекламация се изключва. Други рекламации трябва да се правят писмено най-късно в рамките на осем дни след получаването на стоката с изпращане на доказателствени документи, мостри, оригинални етикети на топовете хартия, бележки към палетите, опаковъчен материал респ. палети, при изключване на рекламация в противен случай.

4.  Ако рекламацията е направена със закъснение или рекламираната стока е била обработена под някаква форма без писмено съгласие на продавача, то всички искови претенции се обезсилват.

5.  За своевременно и справедливо направени рекламации продавачът има право на избор между разумно намаляване на цената или заменяща доставка.

6.  Отговорността на продавача е ограничена до непосредствените вреди. Евентуални искове за обезщетение, независимо на какво правно основание, се ограничават до размера на стойността на фактурираната дефектна стока при предпоставката, че безупречно е доказана вредата.

7.  Продавачът не носи отговорност, когато купувачът не спазва техническите изисквания и/или техническите консултации при обработка на стоката.

8.  Рекламираната стока трябва да се съхранява на разположение на продавача в пълния си обем в обработено или в необработено състояние.

VIII.ОПАКОВЪЧЕН МАТЕРИАЛ

1.  Ако купувачът не върне обратно в годно за употреба състояние евро-палети, които остават собственост на продавача, в рамките на определен от продавача срок при установените условия, продавачът има право да фактурира на купувача стойността за набавянето на нови такива.

2.  Доставената търговска стока е освободена от задължения по отношение на транспортната и търговска опаковка при призната от продавача система за отвеждане на отпадъци.

IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВОРАЗДАВАНЕ

1.  Ако отделни разпоредби на договора илинастоящите общи търговски условия изгубят правната си сила, останалите разпоредби остават незасегнати.

2.  Място на изпълнение и правораздаване за искови претенции от търговските взаимоотношения е София, Република България. Страните имат право да предявят своите искови претенции в Арбитражния съд при БТПП, в съответствие с Правилника на Арбитражния съд, като съставът на арбитражния съд ще бъде от трима арбитри, като всяка една страна ще избира по един, а третият ще бъде посочен от избраните от страните арбитри.

X. НЕЗАБАВНИ ПРОДАЖБИ

1. При покупка на стоки, които се налични в склада на продавача и които купувачът плаща незабавно, се прилагат обичайните търговски правила, характерни за тези продажби и Раздел VII от настоящите Общи условия.

2. Настоящите Общи условия за продажби и доставки са неразделна част от всяка една оферта и всеки един договор по който Европапир България ЕООД е  продавач на стоки от своята номенклатура. При противоречия между клаузите на оферта, поръчка или писмен договор, сключен между продавача и купувач и настоящите Общи условия за продажби и доставки се прилагат клаузите на офертата, поръчката или писмения договор.