ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦИТЕ НА ХАЙНЦЕЛ ГРУП

Европапир” е член на „Хайнцел Груп” (Heinzel Group) от ноември 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Използването на уебстраниците, предоставени от Heinzel Holding GmbH, 1223 Vienna, Wagramer Strasse 28-30, и/или дъщерните му дружества, и/или свързаните дружества (като всички тези дружества се наричат по-долу за краткост „Хайнцел”; моля, вижте „Структура на дяловете” за повече информация; като всички тези уебстраници се наричат по-долу „уебстраници на Хайнцел”) се разрешава единствено в съответствие с настоящите Срокове и условия и клаузи за защита на данните. Във всеки случай, настоящите Срокове и условия и клаузи за защита на данните могат да бъдат изменяни, допълвани или променяни към даден момент в зависимост от случая, напр., за закупуването на продукти и/или услуги. При достъп и ползване на уебстраниците на „Хайнцел” вие приемате и се съгласявате със съдържанието и приложението на тези Срокове и условия и клаузи за защита на данните, включително техните последващи изменения. Освен това сте длъжни да спазвате приложимите закони и наредби във връзка с ползването на уебстраниците на „Хайнцел”. Ако не приемате или не сте съгласни с някоя разпоредба, включена в настоящите Срокове и условия и клаузи за защита на данните, изрично се забранява използването на уебстраниците на „Хайнцел”. 
„Хайнцел” си запазва правото да изменя, променя, допълва, актуализира или ограничава тези Срокове и условия и клаузи за защита на данните и/или всяка информация, предоставена на уебстраниците на „Хайнцел” по всяко време без предварително известие; тази клауза важи също и по отношение на подобрения или изменения във връзка с продукти, услуги или други, описани на уебстраниците на „Хайнцел”.


БЕЗ ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДР. 
 

"Хайнцел” не поема отговорност, нито дава гаранция или обезпечение или друго за това доколко вярна, точна, правилна или изчерпателна е всяка информация, предоставена на уебстраниците на „Хайнцел”; това важи също така и за всяка информация или друг материал, предоставен от трети лица на всяка от уебстраниците на „Хайнцел”. „Хайнцел” не поема отговорност или задължение да актуализира уебстраниците на „Хайнцел”, за да предоставя актуална информация (предоставена и от трети лица) или за да гарантира доколко вярна, точна или изчерпателна е всяка публикувана информация (също предоставена и от трето лице), както и не поема отговорност за горепосоченото.  

Вие ползвате уебстраниците на „Хайнцел” на ваш риск. Всеки материал или информация (предоставени също и от трета страна) се предоставя без гаранции, обезпечения, отговорности или други. Ето защо, „Хайнцел” не дава гаранции, обезпечения, не поема отговорност или други, които може да възникнат по каквато и да е причина, нито изрично, нито косвено, нито в резултат на закон или стандарт за пазарна практика, ползването за конкретни цели или запазване на правата на собственост или търговска или индустриална собственост или авторски права. Освен това, „Хайнцел” не дава гаранция, обезпечение, не поема отговорност или други подобни за непрекъснатата, навременна, сигурна, точна, прецизна или безпогрешна работа на уебстраниците на „Хайнцел”.

С настоящото вие приемате и се съгласявате, че всяко изтегляне или друго ползване на материал или информация (предоставени също и от трети лица и/или линкове към уебсайтове) се осъществява на ваш собствен риск, като вие поемате цялата отговорност за всички щети, които може да възникнат в резултат на това, включително, но не само, загуба на данни или щети, нанесени на вашите компютърни системи.

"Хайнцел” не поема отговорност за каквито и да било преки или косвени щети спрямо вас или трети лица, възникнали от или във връзка с уебстраниците на „Хайнцел”, тяхното съдържание или използване. Това изключение важи също така и за всякакви други уебстраници или други източници, свързани с или произтичащи от уебстраниците на „Хайнцел” или които препращат към уебстраниците на „Хайнцел”. Това изключение важи също така и за всяка отговорност, която възниква от или във връзка с използването или изтеглянето, или достъпа до всеки материал и/или информация или други подобни. В допълнение, всяка отговорност за пропуснати ползи, прекъсване на дейност и бизнес, загубени спестявания или загуба на програми или данни се изключва дори ако и до степен, че „Хайнцел” информира за възможността от настъпване на такива щети. Изключването на всяка отговорност, както е описано по-долу, е приложимо за всякакви искове, включително договорни или гаранционни, или свързани с предишни договори или други искове.  


ЗАЩИТА НА ДАННИ

В качеството си на потребител на уебстраниците на „Хайнцел”, с настоящото вие изрично се съгласявате, че данните, които сте предоставили, включително лични данни, могат да бъдат ползвани от „Хайнцел” автоматично или за конкретна цел. 

Ето защо с настоящото приемате, че вашите данни, предоставени чрез онлайн приложенията на уебстраниците „Хайнцел” и предоставени на „Хайнцел” могат да бъдат използвани от дружествата в рамките на „Хайнцел” (вижте:"Структура на дяловете") за конкретна цел.

Освен това, с настоящото изрично приемате, че „Хайнцел” ползва услугите на трети лица (напр. Google Analytics, Facebook, Ogone т.н.) и изрично се съгласявате с използването на тези данни от тези трети лица като изрично приемате предоставянето на вашите данни на трети лица.

С настоящото се потвърждава, че някои от уебстраниците на „Хайнцел” предоставят данни за статистически цели на Google Analytics, компания за уеб анализи на Google Inc. (по-долу "Google"). В тази връзка трябва да знаете, че Google Analytics използва т.нар. „бисквитки” ("Cookies"). „Бисквитките” са текстови файлове, които се запаметяват на вашия компютър и така позволяват анализ на ползването на уебстраниците на „Хайнцел”. От съвременна гледна точка „бисквитките” могат да идентифицират вашия компютър, но не могат да установят връзка с вашата самоличност. Информацията, предоставена от всяка една „бисквитка” за това, как ползвате уебстраниците на „Хайнцел” (включително вашият IP-адрес) се прехвърля и съхранява на сървър на Google на територията на Съединените американски щати.

Google ще използва тази информация, за да анализира начина, по който използвате уебстраниците на „Хайнцел”, ще изготви отчети за активността на уебстраниците, предназначени за уебсайт доставчиците, както и ще предложи допълнителни услуги във връзка с използването на уебстраниците и интернет в съответствие с техните собствени правила и условия.

Освен това, Google ще предостави тази информация на трети лица в зависимост от случая, ако и доколкото е необходимо съгласно приложимия закон, или ако трети лица анализират тези данни от името на Google. В съответствие с приложимите правила и условия, Google използва вашия IP адрес, за да свърже тези данни с други данни на Google. Може да предотвратите инсталирането на „бисквитки” като адаптирате приложение на вашия браузър, като в този случай, моля, имайте предвид, че може да не успеете да ползвате всички функционални възможности на уебстраниците на „Хайнцел”.

АВТОРСКИ ПРАВА

Уебстраниците на „Хайнцел” могат да бъдат използвани единствено за информационни цели, независимо дали по частни или служебни причини. Цялото съдържание на уебстраниците на „Хайнцел” е предмет на авторско право на „Хайнцел”, независимо дали съдържанието се предлага срещу заплащане или не. Всяко възпроизвеждане, разпространение, наем, достъп, публикуване или друг начин на ползване изисква предварително изрично писмено съгласие от страна на „Хайнцел” и е изрично забранено. Нарушението или неспазването на тази клауза може да доведе до нарушаване на търговската марка, авторските права, закона за конкуренцията или други приложими закони. „Хайнцел” изрично си запазва авторските права и свързаните с тях права на ползване на съдържанието, предоставено на уебстраниците на „Хайнцел”.  

С настоящото „Хайнцел” дава своето съгласие за ползване на репортажните снимки, публикувани на уебстраниците на „Хайнцел” като препратка към „Хайнцел” и/или притежателите на авторски права (съгласно посоченото в съответното прессъобщение на „Хайнцел”) до второ нареждане.